Lãnh đạo phong trào cách mạng xuất thân từ ngành Điện